Hướng dẫn

Baa Baa Black Sheep - bài hát

Baa Baa Black Sheep - bài hát

BAA Baa cừu đen
Bạn có len không
Vâng thưa ngài
Ba túi đầy đủ.

Một cho chủ
Một cho dame
Một cho cậu bé
Người sống sót xuống làn đường.

BAA Baa cừu đen
Bạn có len không
Vâng thưa ngài
Ba túi đầy đủ.

Một cho chủ
Một cho dame
Một cho cô bé
Người sống sót xuống làn đường.